Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

20:54
8593 a8ae 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
20:52
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viairmelin irmelin
20:50

— Peepshow
20:41
0852 b577
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viadreamadream dreamadream
20:40
9723 4578 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadreamadream dreamadream
20:37

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

June 27 2018

12:58
8470 8d54 420
12:47
3198 d471 420
Reposted fromluksfer luksfer viamyfuckingreality myfuckingreality

June 22 2018

20:55
2462 aae4 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 20 2018

20:34
20:22
1282 46b8 420
Reposted fromregcord regcord viasiostra siostra
20:17
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku vialadymartini ladymartini
20:10
9240 d215 420
Reposted frompiehus piehus viaultraviolet ultraviolet
20:04
Reposted fromherrkammer herrkammer vialenifca lenifca
20:04
7905 d259 420
Reposted fromzie zie viaultraviolet ultraviolet
20:02
8482 68e5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaisolro aisolro
20:00

June 12 2018

21:34
18:40
7694 aef7 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakerio kerio

May 09 2018

15:04
Reposted fromfelicka felicka viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl