Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

21:41
6814 02ed 420
Reposted fromabsurdalna absurdalna vianiiks niiks
17:44
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaciarka ciarka

May 07 2019

22:06
9851 bcdd 420
Reposted fromslid0 slid0 viajustmine justmine
21:56
21:52
9940 22cc 420
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viairmelin irmelin
19:01
4409 8b41 420
Reposted fromoll oll viamefir mefir

March 07 2019

18:01
17:58
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatulipanowa tulipanowa
17:56
7823 dd2b 420

March 05 2019

19:31
9977 f599 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoloryzacja koloryzacja
17:54
17:54
9507 f80e 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianoelya noelya
17:52
17:45
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij

February 25 2019

21:17
2087 c033 420
Reposted fromtgs tgs viaTehawanka Tehawanka

February 23 2019

16:48
2100 de22 420

February 10 2019

22:51
6473 a3d0 420
"Portada"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
22:50
22:49
22:44
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl