Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

10:45
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic

November 28 2017

22:09
5277 6d37 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaHoHo HoHo
22:02
6701 c10d 420
Reposted fromrichardth richardth viaHypothermia Hypothermia
22:01
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viamalinowowa malinowowa
15:19
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

November 23 2017

20:31
9449 6f5a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaafisz afisz

November 22 2017

22:44
4273 5957 420

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viakaakashy kaakashy
22:29
3974 ca87 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamefir mefir
22:28
22:26
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisolro aisolro
22:24
7316 72e9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

November 14 2017

13:08
13:05
13:00
3847 9c7d 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamefir mefir
12:58
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin

November 10 2017

15:06
9794 5a60 420
Reposted fromnudes nudes viapampampam pampampam
14:47
3982 866b 420
Reposted fromwitty5sosurl witty5sosurl viadupiday dupiday
14:43

November 09 2017

14:53
1542 b2f7 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaparradisee parradisee
14:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl